Aktuální vývoj

  • Výstupy studie byly projednány se Zlínským krajem a všemi dotčenými obcemi.
  • Oslovené obce vyjádřily záměru předběžnou podporu za předpokladu, že budou zapojeny do procesu příprav a budou respektovány jejich oprávněné požadavky.
  • Vodní dílo Vlachovice je jedním ze 4 vodních děl, která mají být prověřována či ověřována v rámci adaptačních opatření na změnu klimatu (Vlachovice, Pěčín, Senomaty a Šanov).
  • Předprojektová příprava byla schválena usnesením vlády č. 727 z 24. 8. 2016.V rámci předprojektové přípravy bude zpracována podrobná technická studie, proveden inženýrsko-geologický průzkum a další relevantní průzkumné práce a budou provedeny analýzy vlivu záměru na životní prostředí.