Potřeba pitné vody ve Zlínském kraji

  • Současná potřeba pitné vody ve Zlínském kraji činí cca 1 000 l/s.
  • Současná kapacita zdrojů odpovídá potřebě pouze s minimální rezervou. Důsledky klimatické změny mohou zapříčinit pokles kapacity zdrojů až o 30 %!
  • Celkově tak může nastat deficit zdrojů oproti potřebám až ve výši 30 až 40 % současného stavu, tedy cca 300 až 400 l/s.
  • Je evidentní, že v takovém případě bude zapotřebí podstatné rozšíření zdrojů pitné vody, a to teoreticky i ve větší míře, než je schopna poskytnout navrhovaná nádrž Vlachovice (250 až 350 l/s).

Lokalita je dlouhodobě hájená pro účel výstavby vodní nádrže. Jedná se o významné zvažované opatření pro boj s následky klimatické změny. Konkrétně Zlínský kraj patří k oblastem, které bývají nejvíce postiženy suchem.

Jako součást technické studie byl proveden podrobný průzkum současného stavu zásobování obyvatelstva pitnou vodou v širším zájmovém území. To je definováno polohou Zlínského kraje a sousedících okresů Hodonín a Přerov. V návaznosti na tento úkol byla sestavena projekce potřeb vody, která zohledňuje očekávané varianty demografického a socioekonomického vývoje podle aktuálních údajů a odborných studií zainteresovaných institucí. Výhledová využitelnost vodárenských zdrojů byla následně zpracována na základě klimatického scénáře. Přitom byly posouzeny a zohledněny také ostatní předpokládané (nevodárenské) společenské požadavky na vodu a očekávaný vývoj jakosti vodních zdrojů.

Z provedené analýzy vyplývá, že při naplnění klimatického scénáře bude vodních zdrojů ve Zlínském kraji (a platí to i pro širší okolí) rychle ubývat. Pesimistické varianty uvažují s deficitem zdrojů ve Zlínském kraji již okolo roku 2040, konzervativní střední scénář očekává pravidelný deficit zdrojů okolo roku 2065.

Významné skupinové vodovody se nacházejí ve vzdálenostech mezi 10 a 20 km vzdušnou čarou od uvažované úpravny vody Vlachovice. Jedná se o SV Zlín severozápadním směrem, SV Uherské

Hradiště-Uherský Brod-Bojkovice jihovýchodním směrem a SV Stanovnice severovýchodním směrem. Propojením ÚV Vlachovice na tyto vodárenské soustavy vznikne možnost distribuce vody do velké části Zlínského kraje. V případě potřeby zdrojového posílení pro zásobování pitnou vodou i ve SV Kroměříž.

Přípravou a realizací připojení na významné skupinové vodovody vyjmenované výše, u kterých se do budoucna, bude-li VD Vlachovice vybudováno, uvažuje s propojením na tento nový vodní zdroj o celkové kapacitě 300 l/s, bude možné uvažovat s využitím této vody i pro tyto nově připojené obce.

V rámci analytické části byly posuzovány i potřeby a možnosti využití vody z VD Vlachovice ve východní části Olomouckého kraje (okres Přerov) a jihovýchodní část Jihomoravského kraje (okres Hodonín). Ze zjištěných skutečností vyplývá, že s ohledem na vzdálenost daného území od úpravny vody >40 km, na stávající zdrojovou zabezpečenost území a vyjádření provozovatelů VaK Přerov a VaK Hodonín nebude s využitím vody z VD Vlachovice pro území mimo Zlínského kraje uvažováno.

Vodní nádrž je ve vztahu k hospodaření s vodou na řece Vláře potřebná jak z hlediska dotčeného povodí, tak celého zlínského regionu.

„Ještě před několika lety problém zásobování pitnou vodou obyvatelé Vlachovic a přilehlých obcí moc netrápil. Vlivem klimatických změn se však situace mění. Zásoby podzemních vod se snižují, domácnosti už teď musejí být v exponovaných měsících zásobovány vodou z vodáren. O zákazu zalévání zahrad, napouštění bazénů či umývání automobilů pitnou vodou ani nemluvě," uvedl v tiskové zprávě Josef Zicha, náměstek hejtmana Zlínského kraje s odpovědností za strategický rozvoj kraje, který má také dlouholeté zkušenosti coby starosta obce Vysoké Pole, které se výstavba vodní nádrže bezprostředně dotýká. „Bude to obrovská investice a zároveň zásah do krajiny, který pocítí zejména dotčené obce. Vodní dílo nebude zajišťovat pouze pitnou vodu, ale bude vyžadovat i výraznou proměnu okolí. Ať už to budou komunikace okolo nádrže, stav čističek odpadních vod v okolních obcích nebo případná eroze půdy. To vše musíme vzít v úvahu," doplnil náměstek Zicha. Podle něj však plánovaná přehrada změní okolí Vlachovic v jedno z nejpřívětivějších míst ve Zlínském kraji. „Je před námi kus práce, ale moc se na to těším, protože tato investice změní krajinu v jedno z nejčistějších a nejpřívětivějších míst ve Zlínském kraji z pohledu bydlení i rozvoje cestovního ruchu," shrnul Zicha.