2019

12. 12. 2019 - Před výstavbou VD Vlachovice dojde k přeložení inženýrských sítí

Výstavbě vodárenské nádrže Vlachovice, která má za úkol zásobovat pitnou vodou Zlínský kraj, musí předcházet přeložky inženýrských sítí. Povodí Moravy, s. p. proto nechá vypracovat vyhledávací studii. Ta prověří trasy stávajících sítí a navrhne nové (více zde).

11. 12. 2019 – Povodí Moravy začalo projektovat přírodě blízká opatření v povodí Sviborky

Především zvýšení retence vody v krajině, ale i zlepšení přírodního prostředí a zajištění kvality vody přitékající do plánované vodárenské nádrže. To jsou zásadní důvody pro realizaci celého komplexu opatření navržených ve studii přírodě blízkých opatření, která byla dokončena v loňském roce a schválena mimo jiné také Ministerstvem životního prostředí.

Povodí Moravy, s.p. jako investor vodního díla Vlachovice má na starost všechny celky související se záměrem výstavby VD Vlachovice. Jedním z nich je také projekt a realizaci navržených přírodě blízkých opatření.

V rámci výběrového řízení bylo zadáno zpracování projektové dokumentace dílčí části – opatření v povodí Sviborky. Projektant tak nyní řeší upřesnění koncepce, zajištění nezbytných průzkumných prací a podkladových informací a následně konkrétní návrh pro revitalizační (doprovodná) opatření na tocích; opatření v lesích převážně hrazení bystřin a strží); a retenční malé vodní nádrže.Vybudovaná opatření mají také bránit zanášení budoucí nádrže sedimenty.

Ve spolupráci s projektantem, Agenturou ochrany přírody a krajiny, zpracovatelem biologických průzkumů a starosty dotčených čtyř katastrálních území probíhají jednání o koncepci umístění navržených opatření. Návrh musí být citlivý ke krajině a přírodnímu prostředí i s ohledem na těsné sousedství CHKO Bílé Karpaty jehož hranice prochází korytem Sviborky. Budou zohledněna také stanoviště chránených druhů, aby vhodným doplněním byla přírodní hodnota území ještě zvýšena.

V povodí Sviborky jde konkrétně o několik kilometrů revitalizací, krajinotvorné, retenční i víceúčelové nádrže. Z opatření v lesích se jedná zejména o přehrážky a hrazení strží, které mají zajistit stabilizaci podélného profilu toků, aby nedocházelo k jejich zahlubování a tím odvodňování okolních lesních pozemků a vytváření strží.

11. 12. 2019 - Probíhají závěrečné práce v rámci předběžného inženýrsko-geologického průzkumu pro VD Vlachovice 

Stěžejním podkladem pro projektovou přípravu jakékoliv významné stavby jsou kvalitní průzkumy. Pro přehradní nádrže to platí dvojnásob. Právě proto se Povodí Moravy rozhodlo zařadit průzkumné práce již do fáze předprojektové přípravy, ve které dochází k upřesnění celkové koncepce.

V současnosti je dokončována předprojektová příprava a v lokalitě plánovaného vodního díla Vlachovice tak probíhají poslední fáze aktuální etapy inženýrsko-geologického průzkumu (IGP).

Při určení rozsahu a zaměření průzkumných prací bylo využito výsledků dosavadních průzkumů prováděných v 70. letech. Průzkumy se ovšem týkaly níže ležícího profilu bezprostředně nad obcí Vlachovice. Pro další projektovou přípravu bylo nutné provést výrazně podrobnější IG – průzkum, který se soustředí zejména na průzkum přehradního profilu, naleziště vhodných materiálů a další dílčí celky pro které je již v této fázi přípravy zajistit dostatečné podklady z oblasti geologie a hydrogeologie.

V rámci průzkumů se zpracovatel musel vypořádat s komplikacemi v podobě obtížných klimatických podmínek a potřeby zajištění velkého množství povolení správních orgánů a souhlasů vlastníků. Nezbytná byla úzká koordinace s postupem projekčních prací, při které bylo metody průzkumných prací upřesňovány na základě výsledků z prováděných vrtů a geofyzikálních měření. Pro některé specifické průzkumné práce, jako je například injekční pokus, bylo nutné zpracovat zcela novou metodiku, která reflektuje konkrétní zjištěné geologické poměry.

 „Průzkumné práce jsou prováděny v nebývalém rozsahu, uvědomíme-li si, že jsme v současně době ve fázi předprojektové přípravy. Pevně však věřím, že se toto úsilí zúročí jak při navazujících stupních přípravy, tak při vlastní výstavbě:“ uvedl generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

18. 9. 2019 – Pasportizace kanalizací v obcích v povodí VD Vlachovice

Jednou z podmínek, jež zajišťují dlouhodobé užívání VD Vlachovice jako vodního zdroje je vytvoření předpokladů pro dobrý vývoj kvality vody v nádrži. Prakticky to znamená omezit rizika kontaminace vody v povodí nádrže, včetně území nad převody vody ze sousedního povodí.

Jako součást souboru opatření souvisejícího s VD Vlachovice bude navrženo oddělení systémů dešťové a splaškové kanalizace až do detailu k jednotlivým nemovitostem (a to jak k objektům pro bydlení, tak objektům hospodářským). U splaškových vod se provede jejich odvedení v koordinaci s vybudováním páteřní sítě sběru splaškových odpadních vod z jednotlivých sídel včetně vyřešení čištění odpadních vod. Pro dešťové vody se vedle sběru vod dešťových zahrnou i opatření k jejich racionálnímu využití a dočištění před odvedením do toků na přítocích do nádrže.

Tento podklad přinese výchozí informace o stavu kanalizace v obcích, které náleží k VD Vlachovice.

Následně bude zpracována také návrhová část, jejímž předmětem je formulace zadání dalšího stupně projektové dokumentace včetně stanovení rozsahu zadání požadovaných podkladů k jejímu zpracování.

Vlára, Vodní dílo Vlachovice a související opatření – stokové sítě v obcích – Pořízení podkladové dokumentace (pasportizace) je spolufinancována Zlínským krajem

3. 9. 2019 – Vláda včera schválila dvě aktualizace Politiky územního rozvoje ČR z důvodu naléhavého veřejného zájmu

Vláda ČR včera schválila dvě aktualizace Politiky územního rozvoje České republiky („PÚR ČR“) pořízené Ministerstvem pro místní rozvoj z důvodu naléhavého veřejného zájmu podle stavebního zákona. Jedná se o Aktualizaci PÚR ČR č. 2 pořízenou z podnětu Ministerstva dopravy a Aktualizaci PÚR ČR č. 3 pořízenou z podnětu Ministerstva zemědělství (více zde).

 

2. 9. 2019 – Povodí Moravy vypsalo výběrové řízení na přírodě blízká opatření

Realizaci vodních nádrží jako technického prvku je nezbytné kombinovat s přírodě blízkými opatřeními (PBO) v povodí, protože přínos vodních nádrží pro zadržování vody a jejího následného využívání se uplatňuje poněkud odlišným způsobem.

Zejména se jedná o provedení protierozních opatření za pomoci komplexních pozemkových úprav s doplněním o prvky retence vody v krajině, menší vodní plochy, krajinné prvky, revitalizaci koryt vodních toků apod. Identifikace možných doprovodných opatření v povodí a jejich konkrétní návrhy musí být proto nedílnou součástí komplexního řešení. Existence nádrží s vodárenským využitím zákonitě vyvolává tlak na změnu intenzivního hospodaření zejména na zemědělské půdě v povodí.

Vodohospodářský význam lokality Vlachovice spočívá v tom, že se disponibilní objem nádrže může v budoucnu stát významným vodním zdrojem pro posílení zásobování pitnou vodou v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody v povodí Vláry a dále také v podstatné části celého zlínského kraje. Víceúčelové využití této nádrže je definováno také jako lokální protipovodňová ochrana sídel ležících podél řeky pod uvažovanou nádrží, nadlepšování minimálních průtoků pro zajištění ekologických funkcí Vláry v období sucha a rovněž zachování požadovaného ředění odpadních vod vypouštěných do toku nejen z čistíren odpadních vod.

Neprozíravá snaha o rychlé odvedení vody z krajiny a odvodnění niv má mnohdy neblahé důsledky. Napřimování vodních toků v obcích i mimo ně a nevhodně provedené plošné meliorace jsou jednou z příčin nedostatečné retenční schopnosti krajiny a zmenšení zásob podzemní vody. Další příčinou je historicky podmíněná změna charakteru krajiny – scelování polí, důraz na prostupnost krajiny a velikost pozemků, intenzivní využívání půdy.

Kvůli snížení retenční schopnosti krajiny a výše popsaným nevhodným opatřením dochází ke zrychlenému odtoku vody z povodí a tím ke krátkodobé vysoké kulminaci odtoku, místo odtoku pozvolného, čímž se zvyšuje nebezpečí vzniku povodňových stavů. Kromě toho dochází k nadměrnému vysoušení krajiny, což kromě problémů pěstebních opět vede k degradaci půdního profilu a zhoršení jeho retenční funkce.

Výše uvedené bylo důvodem pro zpracování studie Vlára, Vodní dílo Vlachovice – předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry (dále studie PBO). Předmětem této studie bylo tato možná doprovodná opatření v povodí identifikovat. V rámci studie byly návrhy rozděleny do 4 okruhů, řešící problematiku zvýšení retenční schopnosti krajiny odlišnými způsoby:

  • revitalizační (doprovodná) opatření na tocích;
  • opatření v lesích (převážně hrazení bystřin a strží);
  • retenční malé vodní nádrže, suché nádrže;
  • protierozní opatření na zemědělské půdě.

Výběrové řízení má za cíl vybrat zhotovitele projektových dokumentací prvních tří okruhů.

23. 8. 2019 – Schůzka s vlastníky staveb

Dotazy obyvatel řeší státní podnik Povodí Moravy s konkrétními vlastníky staveb v ploše budoucí zátopy vodního díla na základě individuálně sjednaných schůzek, které budou zaměřeny na konkrétní dotazy či požadavky. V současnosti se tato alternativa jeví pro jednotlivé tazatele jako pohodlnější a zajímavější.

15. 4 .2019 – Majetkoprávní vypořádání

Vláda schválila zásady pro výkupy nemovitostí dotčených plánovanou nádrží Vlachovice včetně použití finančních prostředků státního rozpočtu ve výši 705 mil. Kč. Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice byly schváleny usnesením vlády č. 257 ze dne 15. 4. 2019 (dostupné zde). Vykupovat se budou pozemky pod nádrží i ty, které navazují na zátopu vodního díla, aby byla zaručena kvalita vody v nádrži. Majetkové vypořádání začne příští rok, podle předpokladu má skončit v roce 2023. Nemovitosti, které jsou ve vlastnictví státu (Lesy ČR, Státní pozemkový úřad, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky), se bezúplatně převedou do práva státního podniku Povodí Moravy.

5. 3. 2019 – Geodetické zaměření

Proběhlo geodetické zaměření lokality. Cílem prací bylo vypracování digitální účelové mapy předmětných lokalit zájmového území včetně zpracovaného digitálního modelu terénu. Vyhotovený mapový podklad bude sloužit jako hlavní a nejdůležitější zdroj informací pro projektanty při přípravě projektu VD Vlachovice.