2021

5. 11. 

Povodí Moravy od roku 2016 intenzivně pracuje na přípravě vodárenské nádrže Vlachovice. V letošním roce vodohospodáři dokončili předprojektovou přípravu vodního díla. Ta zahrnovala soubor studií, jako je např. technické řešení, inženýrsko-geologické průzkumy, studii vodohospodářského řešení a další odborné studie a posudky, včetně posudků bezpečnosti za povodní a stability hráze. 

Podle všech provedených studií, analýz a průzkumů se podařilo vodní dílo velmi citlivě zasadit do údolí řeky Vláry a vytvořit reálnou představu, jak bude vodárenská nádrž Vlachovice po napuštění vypadat.

Video "Vodní dílo Vlachovice – voda pro línský kraj" si můžete pusiti na tomto odkazu.

22. 10.

Povodí Moravy dokončilo předprojektovou přípravu vodárenské nádrže Vlachovice. V rámci té vzniknul soubor studií, které přibližují podobu a řešení vodárenské nádrže i celého komplexu navazujících opatření a aktivit v území. Se závěry předprojektové přípravy seznámili v minulém týdnu zástupci Povodí Moravy a Ministerstva zemědělství zástupce Zlínského kraje, starosty i obyvatele dotčených obcí. 

Povodí Moravy dokončilo předprojektovou přípravu vodárenské nádrže Vlachovice. Ta zahrnovala soubor studií, jako je např. technické řešení, inženýrsko-geologické průzkumy, studii vodohospodářského řešení a další odborné studie a posudky, včetně posudků bezpečnosti za povodní a stability hráze. „V současnosti tak máme podrobnější informace nejen o samotné lokalitě, umístění hráze, zátopě, ale také např. o dopravním řešení stavby a nárocích na materiál. Klíčová je především nezbytnost nádrže, kterou kromě studií potvrzují i zkušenosti z posledních let. Řada obcí ve Zlínském kraji totiž nemá veřejný vodovod, případně nejsou napojené na dostatečně kapacitní či kvalitní vodní zdroj. Detailní studie vodohospodářského řešení navíc potvrdila, že vodárenská nádrž Vlachovice bude efektivní a i v době dlouhodobého sucha bude zajišťovat dostatek vody prakticky pro celý Zlínský kraj. Funkce zásobování vodou bude zajištěna propojením vodárenských soustav,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák. 

Ze souboru studií také například vyplynulo, že navržené řešení hráze bude bezpečné a zvládne převést i tzv. desetitisíciletou povodeň, dále pak že dopravu materiálů na stavbu hráze lze řešit vlakovou dopravou tak, aby nebyly okolní obce zatíženy provozem nákladních aut. Pozornost věnovalo Povodí Moravy i kvalitě vody. Dojde tak k vybudování nových oddílných kanalizací v dotčených obcích, odvedení a vyčištění splaškových vod zcela mimo povodí nádrže. Společně s tím dojde k výstavbě několika malých vodních nádrží, revitalizací krajinných prvků a přírodě blízkých opatření v zájmovém území. Tyto záměry jsou připravovány samostatně a budou realizovány zcela nezávisle na jiných opatřeních. „Pozitivní vliv na kvalitu vody bude mít bohatý komplex revitalizačních a přírodě blízkých opatření, které kromě kvality vody zvýší retenční funkci krajiny, zlepší celkovou úroveň životního prostředí v oblasti a podpoří schopnost krajiny odolávat klimatickým výkyvům, zejména stále častěji se vyskytujícím extrémním suchým obdobím,“ vysvětluje Gargulák. 

Vodárenská nádrž Vlachovice bude mít celkových objem 29,1 mil. m³ vody. Dodávky vody a nadlepšování průtoků ve Vláře nádrž zabezpečí díky zásobnímu prostoru o objemu 23 mil m³. Retenční prostor o objemu téměř 4 mil. m³ ochrání zdraví a majetek obyvatel za povodní níže po toku. Objem stálého nadržení bude mít velikost cca 2 mil m³. 

V současnosti Povodí Moravy připravuje další kroky k vlastní projektové přípravě vodního díla. Prakticky to znamená přípravu zadání pro výběr zhotovitele prací souvisejících s dokumentací pro umístění stavby včetně souvisejících průzkumných prací a dokumentace EIA. Současně také probíhá projektová příprava přírodě blízkých opatření v území a příprava zadání pro projektovou dokumentaci odkanalizování obcí. Od roku 2020 probíhají na ploše připravované vodárenské nádrže výkupy pozemků. V současné době jsou vykoupeny pozemky a stavby za 240 mil. Kč. Výkupy budou probíhat do roku 2023 a celkově na ně stát vynaloží prostředky ve výši 700 mil. Kč. 

Pro úspěšný proces přípravy jakékoliv takto významné infrastrukturní stavby je nezbytná podpora veřejnosti a samospráv. Povodí Moravy proto samosprávy o průběhu prací a příprav průběžně informuje již od poloviny roku 2015. Aktuální stav přípravy vodárenské nádrže zástupci Povodí Moravy a Ministerstva zemědělství prezentovali starostům dotčených obcí, zástupcům Zlínského kraje a občanům v rámci veřejných informačních setkání, která proběhla v druhé polovině října v obcích Vlachovice, Újezd, Tichov, Vysoké Pole, Vlachova Lhota, Loučka a Drnovice. 

Dokončené studie, posudky a průzkumy v rámci předprojektové přípravy přiblížily kromě podrobnějších informací o řešení vodárenské nádrže a komplexu doprovodných opatření také její podobu a začlenění do krajiny.

18. 10. - 21. 10. 

Doba trvání

Po 18.10.

Út 19.10.

St 20.10.

Čt 21.10.

16:00 – 18:00

Vlachovice včetně Haluzic

Tichov

Vlachova Lhota

 

19:00 – 20:30

Újezd

Vysoké Pole

Loučka

od 18:00 Drnovice

25. 6. 2021 – Seznámení starostů s výsledky předprojektové přípravy

V pátek 25. června proběhlo jednání se starosty obcí, kterých se týká výstavba VD Vlachovice. Schůzka se uskutečnila přímo v obci Vlachovice, na jejímž katastrálním území je situováno těleso hráze připravované vodárenské nádrže.

Hlavním tématem jednání bylo seznámení starostů ze strany PM s výsledky předprojektové přípravy. Jednalo se především o výstupy z celé řady provedených průzkumných prací a studií. Zásadní byl zejména předběžný inženýrsko-geologický průzkum. Z provedených studií se jedná například o vodohospodářské řešení nádrže, matematický model navrhovaných objektů, dopravní studie, studie využití vody z VD Vlachovice, posouzení a prognóza splaveninového režimu, logistická studie přepravy materiálu a další.

Důležitým tématem bylo také řešení odkanalizování obcí v povodí vodárenské nádrže, a požadavky, které vyplynuly z dílčí studie kvality vody.

PM nastínilo další postup a činnosti, které v přípravě vodního díla intenzivně probíhají. Jedná se například o aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Jsou připravována přírodě blízká opatření v povodí Vláry.

V rámci přípravy VD Vlachovice se nejedná jen o vodní dílo samotné, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic, změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.

Vedle souboru staveb a opatření bezprostředně souvisejících s vodním dílem existuje i řada dalších obecně prospěšných a rozvojových aktivit, jejichž příprava byla s přípravou VD Vlachovice urychlena a jsou sledovány a podporovány současně s vodním dílem. Dalším krokem ze strany PM bude v souladu s usnesením vlády navazující projektová příprava, kterou představují práce související s dokumentací pro umístění stavby včetně průzkumných prací a dokumentací EIA. V současné chvíli probíhá majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků dotčených výstavbou VD Vlachovice. Povodí Moravy bude vykupovat pozemky i od dotčených obcí.

Při jednání byl také prostor pro diskusi a odpovědi na případné další dotazy starostů ve vztahu k přípravě vodního díla. Mimo jiné jsou plánovány společné informační schůzky s občany v jednotlivých obcích.

26. 4. 2021 - Povodí Moravy informovalo zástupce Zlínského kraje o přípravách VD Vlachovice

Povodí Moravy, s. p. informoval Radu Zlínského kraje o průběhu příprav vodohospodářských projektů, připravovaných a realizovaných ve Zlínském kraji. Předmětem jednání byla protipovodňová ochrana a revitalizace vodních toků. Hlavním bodem prezentace byl aktuální stav přípravy vodárenské nádrže Vlachovice a vodního díla Skalička. Jednání se uskutečnilo v pondělí 26. 4. ve Zlíně.

Úspěšná příprava klíčových infrastrukturních projektů je podmíněna podporou veřejnosti a samospráv. Povodí Moravy, s. p. proto seznámilo radní Zlínského kraje s průběhem příprav hlavních projektů, které na území kraje připravuje. „Dnes jsme využili příležitost informovat Radu Zlínského kraje o průběhu přípravy vodárenské nádrže Vlachovice, výstavby protipovodňové ochrany Kunovic a Uherského Brodu. Hovořili jsme i o našem důrazu na životní prostředí, zlepšování stavu vodních toků a revitalizacích, které připravujeme na Dlouhé řece a Morávce u Nedakonic či na Luhačovickém potoce. Naším cílem bylo také uvést na pravou míru některé informace, které zaznívají ve veřejném prostoru například v souvislosti s přípravou vodního díla Skalička,“ popisuje průběh schůzky generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Více…