2023

Projekční příprava zahrnovala řadu aktivit a probíhala v průběhu celého roku

V roce 2023 pokračovaly práce na projektové přípravě, která spočívá v zajištění dokumentace pro povolení záměru VD Vlachovice včetně průzkumných prací jako je inženýrskogeologický průzkum, doplnění geodetického zaměření, nezbytné studie a dokumentace pro posouzení vlivu záměru na životní prostředí – EIA. V uplynulém roce zhotovitel podle zadání dokončil dílčí podklady jako je například Sledování a vyhodnocování splaveninového režimu, Studie migračního zprostupnění na tocích ovlivněných VD, Studie možného vlivu na sekavčíka horského, Studie hlukového zatížení území a další, které budou využity pro podání oznámení záměru v procesu EIA. V laboratoři VUT v Brně byl sestaven fyzikální model objektů vodního díla.

 

V souvislosti s přípravou Vodního díla Vlachovice věnuje Povodí Moravy velkou pozornost kvalitě vody přitékající do nádrže. Aby byly splněny přísné požadavky na kvalitu vody ve vodárenské nádrži, je třeba provést taková opatření, aby obce v povodí nádrže měly vyřešené nakládání s odpadními vodami a bylo zajištěno jejich čistění. Dojde tak k vybudování nových oddílných kanalizací, odvedení a vyčištění splaškových vod zcela mimo povodí nádrže. Tato opatření spolu s přírodě blízkými opatřeními zaručí i v dlouhodobém horizontu vysokou kvalitu vody ve vodárenské nádrži. 

Probíhaly proto práce na projektové dokumentaci pro stavební povolení, geodetickém zaměření a byl zajištěn pasport jednotlivých nemovitostí včetně rozptýlené zástavby. Jedná se o odkanalizování celkem devíti obcí či místních částí. Na koni roku 2023 byly dokončeny návrhy trasy páteřní kanalizace.

Projekt pro stavební povolení včetně kanalizačních přípojek by měl být hotov do poloviny roku 2025. Dokumentace pro provádění stavby, na základě které bude v rámci veřejné zakázky vybrán zhotovitel realizace, by měla být k dispozici do konce roku 2025. 

Uskutečnily se také schůzky se zástupci místních samospráv a veřejná projednání s občany v jednotlivých obcích, kdy je Povodí Moravy seznamovalo s dílčími výsledky projektování kanalizací a postupem souvisejících prací.

 

Pro přírodě blízká opatření pokračovalo oslovování vlastníků pozemků pro zajištění majetkoprávního vypořádání a souhlasů s jednotlivými stavbami. 

Pokračovalo projednávání aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje s dotčenými orgány, zejména AOPK a MŽP. 

Pokračovaly výkupy pozemků podle usnesení vlády. Povodí Moravy až do konce roku 2023 vykoupilo pozemky v hodnotě 644 mil. Kč. Výkupy budou probíhat ještě v průběhu roku 2024 a dotčení vlastníci jsou oslovováni přímo zaměstnanci Povodí Moravy.

14.11.2023

Exkurse ČOV

Ve spolupráci se zhotovitelem projektové dokumentace kanalizací obcí zorganizovalo Povodí Moravy odbornou exkursi na ČOV Zbýšov. Starostové obcí byli seznámeni s provozem ČOV a zkušenostmi provozovatele. Zástupci projektanta zajistili odborný výklad a zodpověděli dotazy ve vazbě na navrhované řešení v dotčených obcích.