2024

21.6.2024

Probíhá inženýrsko-geologický průzkum

Od října 2022 průběžně probíhají průzkumné práce v zájmových lokalitách na územích dotčených obcí. Vzhledem k požadavku úzce koordinovat průzkumné a projekční práce je IGP součástí díla jehož předmětem je zajištění povolení záměru. Prováděnými činnostmi je monitorován a posuzován stav v budoucím profilu hráze vodního díla, dále v místě navrhovaných převodů vody z povodí Sviborky a Smolinky, náhrady komunikace, která bude vybudována místo silnice III. třídy procházející budoucí zátopou. Důležitým celkem při průzkumných činnostech je analýza svahových nestabilit, jejichž identifikace bude mít za cíl minimalizovat kritická místa v zájmové oblasti, tak aby bylo sníženo riziko vzniku jakýchkoliv materiálních škod. Předmětem průzkumů jsou také místa dotčených dopravou materiálů do prostoru staveniště, úpravny vody a obslužných komunikací kolem VD.

Probíhá prověřování zemníků jako zdrojových míst pro materiál pro výstavbu těsnící části hráze vodního díla.

Na přelomu červena a července 2024 proběhnou v místě budoucí hráze velkoformátové smykové zkoušky pro které jsou připraveny 7 m hluboké šachtice.

21. 6. 2024

Majetkoprávní vypořádání

Na základě vydaného Usnesení vlády č. 257 z roku 2019 probíhá od roku 2020 majetkoprávní vypořádání nemovitostí v prostoru vodního díla vč. jeho zátopy. Aktuálně je vypořádáno přes 90 % všech dotčených pozemků. To představuje 642 mil. Kč z celkových 705 mil. Kč. Majetkoprávní agenda bude probíhat také v roce 2024. V rámci celkového majetkoprávního vypořádání VDV se jednalo o cca 650 vlastníků a více než 6000 pozemků a nemovitých věcí včetně třinácti rodinných domů a rekreačních objektů. Uvedené stavby jsou až na jednu již ve vlastnictví ČR s právem hospodařit pro Povodí Moravy.

V současné době již Povodí Moravy zajistilo znalecké posudky pro stanovení výše náhrady pro veškeré dotčené nemovitosti a všichni dotčení vlastníci dostali návrh kupních smluv.

21. 6. 2024

Návrh aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu zahájil řízení o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále „A3 ZÚR ZK“), která bude vydána formou opatření obecné povahy, a zveřejňuje dokumentaci k veřejnému projednání.

A3 ZÚR ZK je v souladu s ust. § 42 odst. 6 stavebního zákona pořizována na návrh oprávněného investora Povodí Moravy s.p. z důvodu rozvoje technické infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. m) bod 2].

O pořízení A3 ZÚR ZK, jejím obsahu a o pořízení zkráceným postupem rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0776/Z25/20 ze dne 10.02.2020.

Předmětem návrhu A3 ZÚR ZK je vymezení plochy pro vodní dílo Vlachovice (Vlára), jako vodního zdroje pro zásobování obyvatel pitnou vodou, včetně dalších nezbytných ploch a koridorů pro související stavby a doprovodná technická opatření ke snížení povodňových rizik a optimalizaci vodního režimu území v povodí řeky Vláry včetně ploch a koridorů pro umístění související veřejné infrastruktury a včetně ploch a koridorů potřebných při realizaci vodního díla, jako veřejně prospěšné stavby pod označením VD01 a plochy pro přírodě blízká opatření k omezení nedostatku vody ve vazbě na vodní dílo Vlachovice (Vlára), jako veřejně prospěšné opatření pod označením VD02. Zdůvodnění záměru je obsaženo v textové části odůvodnění projednávané dokumentace.

Ze stanoviska Ministerstva životního prostředí k obsahu aktualizace č.j. MZP/2019/710/9872 ze dne 03.12.2019, vyplynul požadavek na posouzení návrhu A3 ZÚR ZK z hlediska vlivů na životní prostředí a se stanovením podrobnějších požadavků na obsah a rozsah vyhodnocení vlivů této aktualizace na životní prostředí a na lokality soustavy Natura 2000. Vyhodnocení vlivů A3 ZÚR ZK je součástí projednávané dokumentace.

Veřejné projednání se uskuteční dne 23.07.2024 od 10:00 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva Zlínského kraje v 16. etáži.

Informace byla zveřejněna na úřední desce Zlínského kraje: https://zlinskykraj.cz/uredni-deska/5764_verejna-vyhlaska-a3-zur-zk-verejne-projednani

4. 3. - 18. 6. 2024

Veřejná projednání

Průběžně probíhají jednání se zástupci obcí i veřejná jednání s občany. Obsah jednání je přizpůsoben projednávané agendě a podle toho se také účastní zástupci zhotovitele z jednotlivých projekčních firem. Zástupci Povodí Moravy vždy odpovídají na všechny položené dotazy. Tato jednání navazují na veřejná jednání, která v obcích proběhla v průběhu roku 2023 a kde byli představeni projektanti kanalizací a postup prací. O veřejných jednáních ke kanalizaci jsou občané zváni také pomocí obecního rozhlasu, uveřejnění na webových stránkách obcí a úředních deskách. Jedná se také o jednání zastupitelstev obcí, kdy jsou prezentovány a zodpovídány kroky související s přípravou VD Vlachovice.

V roce 2024 mimo pracovní schůzky nad projektem proběhla jednání:

Datum

Místo

Projednávaná agenda

18.6.2024

Zlín

Informace o přípravě

17.6.2024

Vlachovice

Zastupitelstvo obce, trasa pro přepravu materiálu na stavbu, změna ÚPD, změna PRVK ZK

10.6.2024

Valašské Klobouky

Seznámení starostů obcí s odkanalizováním rozptýlené zástavby a návrh rozsahu ochranných pásem pro vodárenskou nádrž Vlachovice

25.5.2024

Vlachova Lhota

Zastupitelstvo obce, kanalizace

21.5.2024

Haluzice

Zastupitelstvo obce, kanalizace, změna PRVK ZK

25.4.2024

Vlachovice

Komplexní informace o postupu přípravy

18.4.2024

Tichov

Kanalizace v obci, přírodě blízká opatření

17.4.2024

Smolina

Kanalizace

9.4.2024

Vlachovice

Kanalizace, požadavky na rozhodnutí obcí, podmínky Memoranda o spolupráci

21.3.2024

Loučka

Informace o postupu přípravy, kanalizace, požadavky na rozhodnutí obcí, podmínky Memoranda o spolupráci

4.3.2024

Brno

Informace o postupu přípravy, Memorandum o spolupráci

Komplexní informace o aktuálním postupu přípravy byla předložena zastupitelům dotčených obcí při společném jednání v obci Vlachovice dne 25. 4. 2024. Prezentaci si můžete stáhnout.

4. 3. 2024

Memorandum o spolupráci

Na půdě Povodí Moravy v Brně proběhlo pracovní jednání k přípravě vodního díla Vlachovice za účasti zástupců Ministerstva zemědělství, Ministerstva životního prostředí a starostů dotčených obcí. Význam vodního díla Vlachovice v souvislosti se změnou klimatu a podmínkami Zlínského kraje na úvod shrnul náměstek Ministerstva zemědělství Ing. Miroslav Skřivánek, Ph.D. Po úvodních slovech generálního ředitele Povodí Moravy, s.p. MVDr. Václava Garguláka, který zároveň tlumočil omluvu hejtmana Zlínského kraje Ing. Radima Holiše a vrchního ředitele Ing. Aleše Kendíka, proběhla prezentace aktuálního postupu prací. Jako další bod byl projednán návrh Memoranda o spolupráci.

Prvotní návrh memoranda byl zpracován ze strany obcí s cílem do budoucna ujasnit některé důležité otázky v rámci vzájemné spolupráce na přípravě vodního díla Vlachovice. Prvotní návrh byl následně připomínkován ze strany MZe a PM a návrh úprav memoranda byl v předstihu zaslán všem účastníkům jednání.

Všichni přítomní podrobně diskutovali o jednotlivých bodech či oblastech, které jsou v rámci návrhu memoranda řešeny. V rámci diskuse byly ze strany obcí zdůvodněny jednotlivé body návrhu memoranda. Zástupci MZe a PM poté podrobněji popsali a zdůvodnili změny, které navrhují v textu memoranda provést.

Návrh memoranda akceptovatelný ze strany MZe a doplněný za agendu příslušnou MŽP byl starostům obcí zaslán po jednání.