Časté dotazy

Kdy bude zpracovaná předprojektová příprava a kdy se tedy rozhodne o tom, zda přehrada vznikne a jak bude velká?

K předání kompletní studie dojde v průběhu roku 2019. Na základě doporučení z technicko ekonomické studie rozhodla Vláda ČR o předprojektové přípravě varianty s výškou hráze 40 m, zatopenou plochou 212,9 ha a celkovým objemem 29,1 mil. m³. Profil je umístěn nad obcí Vlachovice ve vzdálenosti 550 m nad soutokem Vláry a Sviborky. 

V souvislosti s výstavbou vodní nádrže Vlachovice média píší o obří přehradě, která má být největší na Moravě, je to pravda?

Vodní nádrž Vlachovice zcela určitě nepatří mezi obří a už vůbec ne za největší na Moravě. Pro srovnání má objem VD Nové Mlýny 135 mil. m3 vody, VD Vranov 132 mil. m3 vody, VD Dalešice 126 mil. m3 vody, VD Vír 56 mil. m3 vody. V tomto ohledu nelze o VD Vlachovice s 29 mil. m3 (v případě větší varianty) hovořit jako o obří ani největší vodní nádrži na Moravě.

Co všechno bude obsahem zmiňované technické studie?

Cílem technické studie je navržení technického řešení vlastní nádrže a matematický model navrhovaných objektů vodního díla. Její součástí bude studie vodohospodářského řešení nádrže a studie kvality vody. Studie se bude podrobně věnovat také všem možnostem využití vody z vodní nádrže a převodům vody ze Sviborky a Smolinky. Vedle propočtu finančních nákladů, harmonogramu realizace a dopravní studie se zaměří také na architektonickou stránku a vizualizaci VD Vlachovice. Opomenuto nebude ovlivnění dotčených pozemků a staveb a návrh doprovodných a kompenzačních opatření. 

Budou při realizaci zohledněny připomínky okolních obcí?

Ano, obce svá stanoviska předložily v průběhu dosavadních jednání a jejich podněty se v rámci doprovodných a kompenzačních opatření bude zabývat technická studie. Ta se bude zabývat zejména opatřeními na čistírnách odpadních vod a kanalizacích včetně zajištění financování. Opatření budou navržena individuálně dle specifických podmínek a potřeb jednotlivých obcí.

Komu bude sloužit voda z přehrady?

Hlavním účelem vodního díla je zabezpečení vodárenského odběru a pokrytí potřeb vody i v budoucnu. Voda bude sloužit občanům, obcím na území Zlínského kraje k zajištění pitné vody, dalším účelem přehrady je ochrana před povodněmi, nadlepšování minimálních (ekologických) zůstatkových průtoků v toku.

Jak se budou vykupovat pozemky?

Pro vlastní výkupy pozemků bude vypočtena jednotková náhrada vykupovaných pozemků a staveb pro stávající vlastníky, která bude ekonomicky i sociálně vstřícná, tedy významně navýšena o motivační koeficienty. Motivační koeficient zohledňuje například náklady na stěhování, přesun podnikatelských aktivit, náhradu za ušlý zisk, náklady na změnu osobních dokladů v případě trvalého bydliště a další. Jinými slovy, jednotková cena stanovena na základě znaleckých posudků bude následně navýšena zmiňovaným motivačních koeficientem. Velmi podobný přístup byl uplatňován u výkupu pozemků pro vodní dílo Nové Heřminovy a pro vodní dílo Skalička. Proto předpokládáme, že tento přístup bude podobně aplikován i při výkupu pozemků pro vodní dílo Vlachovice. Tímto způsobem bude zachován Vládou ČR stejný přístup státu k realizaci vodních děl zásadního a veřejného významu. Stanovení náhrad na základě znaleckého posudku (včetně motivačního koeficientu) se bude vztahovat k majetkovému vypořádání těch vlastníků, kteří prokáží vlastnická či jiná věcná práva k dotčeným nemovitým věcem k určenému datu.

Povodí Moravy, s. p. doporučuje proto všem vlastníkům, aby nereagovali na jakékoliv spekulativní nabídky k prodeji. Lze předpokládat, že nabízená cena od spekulantů nebude dosahovat takovou výši jednotkové náhrady, kterou Vám nabídne státní podnik Povodí Moravy.

Musím podávat po prodeji daňové přiznání a platit daň?

Doporučujeme každému prodávajícímu své daňové povinnosti ověřit na příslušném finančním úřadě u místně příslušného správce daně, případně je konzultovat s daňovým poradcem.

S nejvyšší pravděpodobností bude drtivá většina prodávajících splňovat podmínky pro osvobození od daně z příjmů.

Jaké je vyjádření Zlínského kraje k VD?

Výstavba vodního díla Vlachovice je jednou ze strategických priorit Zlínského kraje. Již od počátku jsou veškeré činnosti, práce diskutovány na společných schůzkách nebo pracovních jednáních. Taktéž dotčené obce vyjádřily záměru podporu, neboť nedostatek vody je již v tomto území akutním problémem. Spolupráci mezi státním podnikem a samosprávami lze hodnotit jako zcela nadstandardní. Zástupci Povodí Moravy, s. p. představili na veřejných informačních schůzkách občanům okolních obcí záměr výstavby vodní nádrže Vlachovice.

 Dopravní obslužnost mezi Vysokým Polem a Vlachovou Lhotou.

Usnesením Vlády ČR ze dne 24. srpna 2016 č. 727 k přípravám realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody bylo ministru dopravy uloženo zpracovat ve spolupráci s příslušnými hejtmany návrhy změn dopravní infrastruktury v lokalitách připravovaných vodních děl Pěčín a Vlachovice. Na základě tohoto usnesení proběhlo několik jednání se zástupci Ministerstva dopravy.

Součástí předprojektové přípravy, technického řešení je tzv. dopravní studie, v rámci které budou zpracovány tři varianty dopravního řešení komunikací ovlivněných výstavbou VD Vlachovice, tzn. silnice III/4942. Z navržených variant bude vybrána ta varianta, která optimálně zachová dopravní obslužnost zájmového území. Navržené varianty budou průběžně konzultovány a projednány se Zlínským krajem a dotčenými obcemi.

Dále budou řešeny obslužné komunikace v okolí nádrže, napojení lesních a polních cest, přístup k zemědělským a lesním pozemkům a rovněž zpřístupnění dalších objektů, pokud by byl stavebními činnostmi nebo vodním dílem narušen současný přístup k nim.

Jak se budou udržovat komunikace v zimě?

S ohledem na hlavní účel nádrže – zabezpečení vodárenského odběru, se předpokládá provádění údržby komunikací v zimním období inertním materiálem, tj. materiál nejedovatý, neškodný k životnímu okolnímu prostředí (např. kamenná drť).