Usnesení vlády č. 243 ze dne 18. dubna 2018

Vláda ČR bere na vědomí přípravu realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem jako účinné opatření k omezení nedostatku vody a návrh jejich financování. Jako investor vodního díla Vlachovice byl schválen Povodí Moravy, s.p.

Schvaluje realizaci navržených přírodě blízkých opatření podle zpracované studie v povodí Vláry (vodní dílo Vlachovice) v odhadované výši max. 872,2 mil. Kč průběžně od 1. července 2019.

Ukládá:

1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí: zajistit financování přípravy a realizace navržených přírodě blízkých opatření z Operačního programu Životní prostředí (2014–2020) a případně z národních programů Ministerstva životního prostředí podle bodu II/2 tohoto usnesení.

Ministru zemědělství a 1. místopředsedovi vlády a ministru životního prostředí: dokončit předprojektovou přípravu vodního díla Vlachovice do 30. dubna 2019.

Ministru zemědělství: zahájit přípravu a realizaci přírodě blízkých opatření podle bodu II/2 tohoto usnesení, po dokončení předprojektové přípravy neprodleně zahájit projektovou přípravu vodního díla Vlachovice, zajistit soulad územně plánovacích dokumentací pro vodní dílo Vlachovice do 31. prosince 2021.

Ministru zemědělství ve spolupráci s ministryní financí zpracovat a vládě do 31. března 2019 předložit návrh zásad pro vypořádání práv k nemovitostem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice.