Usnesení vlády č. 727 ze dne 24. srpna 2016

V návaznosti na materiál „Zahájení přípravy realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody“, který vláda schválila usnesením č. 171 dne 29. února 2016, předložilo Ministerstvo zemědělství vládě materiál „Aktuální stav příprav realizace vodních nádrží v regionech postihovaných suchem a rizikem nedostatku vody s návrhem dalšího postupu“.

Podle průměrného scénáře vývoje klimatických změn se v následujících desetiletích předpokládá pokles kapacity stávajících zdrojů povrchové i podzemní vody o čtvrtinu. Závislost vodních zdrojů na srážkách a nepříznivá odtoková bilance našeho státu v kombinaci s nárůstem extremity počasí v posledních letech způsobuje problémy už nyní a v dalších desetiletích vyvolají deficit, který může omezit zejména odběry pro vodárenské využití.

Výstavba dostatečně kapacitních vodních nádrží vyžaduje dlouhodobou přípravu, která až do konečné fáze uvedení vodního díla do provozu může v našich podmínkách představovat až dvě desítky let. Proto státní podniky Povodí (jako správci povodí) vytipovaly čtyři nejvhodnější lokality k zahájení příprav výstavby větších nádrží, které se nacházejí v oblastech předpokládaného nedostatku vody a zároveň s minimálním počtem potenciálně dotčených staveb a tedy i minimálním střetem vlastnických zájmů.

Usnesením vlády č. 727 z dne 24. srpna 2016 Vláda ČR uložila:

  • Ministru životního prostředí ve spolupráci s ministrem zemědělství - zpracovat do 31. prosince 2017 komplexní návrh přírodě blízkých opatření v povodí Zdobnice (vodní dílo Pěčín), Vláry (vodní dílo Vlachovice), Rakovnického a Kolešovického potoka (vodní dílo Senomaty a Šanov) jako součást systému opatření v daných povodích.
  • Ministru zemědělství – realizovat nezbytné práce vedoucí k přípravě vodních děl Pěčín a Vlachovice.
  • Ministru zemědělství a ministru životního prostředí – předložit vládě do 31. března 2018 materiál s návrhem účinných adaptačních opatření jako kombinaci technických opatření a přírodě blízkých opatření v povodí, vč. návrhu jejich financování zpracovaného se stejnou podrobností pro jednotlivé vodní nádrže a lokality s doplněním informace o souladu s územně plánovacími dokumenty.
  • Ministru dopravy – zpracovat ve spolupráci s kraji do 31. prosince 2017 návrhy změn dopravní infrastruktury v lokalitách připravovaných vodních děl Pěčín a Vlachovice.