VD Vlachovice

V poslední době celá naše společnost vnímá nedostatečnou protipovodňovou ochranu měst a obcí způsobenou větší četností a intenzitou povodňových epizod a bleskových povodní. Na druhé straně se vlivem dlouhodobého sucha projevuje absence vodních zdrojů s požadovanou zabezpečeností – vodních nádrží s dostatečným zásobním prostorem k pokrytí potřeb na odběry vody pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a zejména závlahy a zabezpečení ekologických podmínek pro vodní živočichy a na vodu vázané ekosystémy. Tuto funkci jsou v období dlouhodobého sucha a v období povodní schopny zabezpečit pouze víceúčelové vodní nádrže s dostatečným zásobním a retenčním prostorem. V rámci boje se suchem a v reakci na klimatickou změnu vláda zařadila mezi priority právě přípravu výstavby nádrže Vlachovice na Zlínsku.

Česká republika, nazývaná z pohledu odtokových poměrů též střechou Evropy, je v oblasti vodních zdrojů naprosto závislá pouze na atmosférických srážkách. Žádné významné vodní toky na naše území nepřitékají, a proto Česká republika musí hospodařit s velmi omezenými vodními zdroji. Vodní zdroje podzemních vod slouží převážně k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Tyto zdroje však nestačí k pokrytí potřeb odběrů pitné vody, a proto jsou doplněny dodávkou surové vody z povrchových zdrojů – vodárenských nádrží. Omezenost vodních zdrojů, jejich zranitelnost, snížená vydatnost vlivem dlouhodobého sucha vedla vodohospodáře již v minulosti k ochraně území, která by umožnila dalším generacím vybudovat nové vodní nádrže v morfologicky, hydrologicky a geologicky vhodných lokalitách a profilech – v tzv. hájených lokalitách akumulace povrchových vod. 

V posledních letech se sucho v Česku vyskytuje častěji než v předchozím období. Vláda proto připravila koncepci, která počítá s tím, že podobný trend bude pokračovat i v dalších letech. Podle koncepce by měly být vybudovány nové vodní nádrže. Největší z nich by měla být vodní nádrž Vlachovice na řece Vláře ve Zlínském kraji. V současnosti projekt vlachovické přehrady dostává reálnější tvář, protože ji vláda jako účinné opatření k omezení nedostatku vody zařadila ke svým prioritám. Stát by mohla už v roce 2030.

Aktuální informace o průběhu přípravy, která se sestává z celého souboru odborných studií a posudků, nezbytných pro upřesnění technického řešení vlastní nádrže, i všech souvisejících investic, najdete na těchto stránkách. Celý záměr je souhrnným souborem staveb a opatření, které společně zajistí předpokládané funkce vodního díla v koexistenci s existujícími sídly a s územím a zajistí rovněž vhodné začlenění záměru do krajiny a přírodního prostředí. Již nyní probíhá rozsáhlý inženýrskogeologický průzkum a geodetické zaměření lokalit, které jsou nezbytným podkladem pro další přípravu takto významné nádrže. Podrobná technická studie bude postupně zpracována do konce roku 2019. Teprve na základě těchto podkladů bude možné naplánovat další postup příprav včetně harmonogramu.