VD Vlachovice

V poslední době celá naše společnost vnímá nedostatečnou protipovodňovou ochranu měst a obcí způsobenou větší četností a intenzitou povodňových epizod a bleskových povodní, na druhé straně vlivem dlouhodobého sucha absenci vodních zdrojů s požadovanou zabezpečeností – vodních nádrží s dostatečným zásobním prostorem k pokrytí požadavků na odběry vody pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a zejména závlahy a zabezpečení ekologických podmínek pro vodní živočichy a na vodu vázané ekosystémy. Toto funkci jsou v období dlouhodobého sucha a v období povodní schopny zabezpečit pouze víceúčelové vodní nádrže s dostatečným zásobním a retenčním prostorem. V rámci boje se suchem vláda zařadila mezi priority právě přípravu výstavby nádrže Vlachovice na Zlínsku.

Česká republika, nazývaná z pohledu odtokových poměrů též střechou Evropy, je závislá v oblasti vodních zdrojů pouze na srážkách. Žádné významné vodní toky do České republiky nepřitékají a proto Česká republika musí hospodařit s velmi omezenými vodními zdroji. Vodní zdroje podzemních vod slouží převážně k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Tyto zdroje však nestačí k pokrytí potřeb odběrů pitné vody a proto jsou doplněny dodávkou surové vody z povrchových zdrojů – vodárenských nádrží. Omezenost vodních zdrojů, jejich zranitelnost, snížená vydatnost vlivem dlouhodobého sucha vedla vodohospodáře již v minulosti k ochraně území, která by umožnila dalším generacím vybudovat nové vodní nádrže v morfologicky, hydrologicky a geologicky vhodných lokalitách a profilech – v tzv. hájených lokalitách akumulace povrchových vod. 

V posledních letech se sucho v Česku vyskytuje častěji než v předchozím období. Vláda proto připravila koncepci, která počítá s tím, že podobný trend bude pokračovat i v dalších letech. Podle koncepce by se měly vybudovat nové vodní nádrže. Největší z nich by měla být vodní nádrž Vlachovice na řece Vláře ve Zlínském kraji. V současnosti projekt vlachovické přehrady dostává reálnější tvář, protože ji vláda zařadila ke svým prioritám. Stát by mohla už v roce 2028.

„V případě zvažovaného vodního díla Vlachovice byla na konci roku 2015 dokončena technickoekonomická studie. Výstupy studie dokládají nejen vysokou efektivnost vodního díla, ale také významný přínos pro lokalitu v povodí řeky Vláry. Samotná iniciativa k realizaci vodní nádrže vznikla z přímé potřeby občanů a na základě opakujícího se sucha, a nedostatečnosti vodních zdrojů. Vláda proto odsouhlasila v loňském roce předprojektovou přípravu,“ popisuje vývoj příprav nové přehrady generální ředitel Povodí Moravy Václav Gargulák.

Prakticky to znamená, že nejdříve správci toků nechají provést předprojektové přípravy. V rámci příprav bude postupně do konce roku 2019 zpracována podrobná technická studie řešící jak samotnou nádrž, tak související infrastrukturní opatření, studie využití vody ze zvažované nádrže, studie vyhodnocující vlivy záměru na životní prostřední, proveden inženýrsko-geologický průzkum a zpracováno geodetické zaměření této lokality. Již na počátku roku 2018 bude předložen návrh přírodě blízkých opatření v povodí této nádrže. Na tyto práce je zatím vyčleněno cca 40 mil. Kč. Teprve na základě těchto podkladů bude možné naplánovat další postup příprav včetně harmonogramu.