2021

18. 10. - 21. 10. 

Doba trvání

Po 18.10.

Út 19.10.

St 20.10.

Čt 21.10.

16:00 – 18:00

Vlachovice včetně Haluzic

Tichov

Vlachova Lhota

 

19:00 – 20:30

Újezd

Vysoké Pole

Loučka

od 18:00 Drnovice

25. 6. 2021 – Seznámení starostů s výsledky předprojektové přípravy

V pátek 25. června proběhlo jednání se starosty obcí, kterých se týká výstavba VD Vlachovice. Schůzka se uskutečnila přímo v obci Vlachovice, na jejímž katastrálním území je situováno těleso hráze připravované vodárenské nádrže.

Hlavním tématem jednání bylo seznámení starostů ze strany PM s výsledky předprojektové přípravy. Jednalo se především o výstupy z celé řady provedených průzkumných prací a studií. Zásadní byl zejména předběžný inženýrsko-geologický průzkum. Z provedených studií se jedná například o vodohospodářské řešení nádrže, matematický model navrhovaných objektů, dopravní studie, studie využití vody z VD Vlachovice, posouzení a prognóza splaveninového režimu, logistická studie přepravy materiálu a další.

Důležitým tématem bylo také řešení odkanalizování obcí v povodí vodárenské nádrže, a požadavky, které vyplynuly z dílčí studie kvality vody.

PM nastínilo další postup a činnosti, které v přípravě vodního díla intenzivně probíhají. Jedná se například o aktualizaci plánu rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje a aktualizace Zásad územního rozvoje Zlínského kraje. Jsou připravována přírodě blízká opatření v povodí Vláry.

V rámci přípravy VD Vlachovice se nejedná jen o vodní dílo samotné, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic, změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.

Vedle souboru staveb a opatření bezprostředně souvisejících s vodním dílem existuje i řada dalších obecně prospěšných a rozvojových aktivit, jejichž příprava byla s přípravou VD Vlachovice urychlena a jsou sledovány a podporovány současně s vodním dílem. Dalším krokem ze strany PM bude v souladu s usnesením vlády navazující projektová příprava, kterou představují práce související s dokumentací pro umístění stavby včetně průzkumných prací a dokumentací EIA. V současné chvíli probíhá majetkoprávní vypořádání s vlastníky pozemků dotčených výstavbou VD Vlachovice. Povodí Moravy bude vykupovat pozemky i od dotčených obcí.

Při jednání byl také prostor pro diskusi a odpovědi na případné další dotazy starostů ve vztahu k přípravě vodního díla. Mimo jiné jsou plánovány společné informační schůzky s občany v jednotlivých obcích.

26. 4. 2021 - Povodí Moravy informovalo zástupce Zlínského kraje o přípravách VD Vlachovice

Povodí Moravy, s. p. informoval Radu Zlínského kraje o průběhu příprav vodohospodářských projektů, připravovaných a realizovaných ve Zlínském kraji. Předmětem jednání byla protipovodňová ochrana a revitalizace vodních toků. Hlavním bodem prezentace byl aktuální stav přípravy vodárenské nádrže Vlachovice a vodního díla Skalička. Jednání se uskutečnilo v pondělí 26. 4. ve Zlíně.

Úspěšná příprava klíčových infrastrukturních projektů je podmíněna podporou veřejnosti a samospráv. Povodí Moravy, s. p. proto seznámilo radní Zlínského kraje s průběhem příprav hlavních projektů, které na území kraje připravuje. „Dnes jsme využili příležitost informovat Radu Zlínského kraje o průběhu přípravy vodárenské nádrže Vlachovice, výstavby protipovodňové ochrany Kunovic a Uherského Brodu. Hovořili jsme i o našem důrazu na životní prostředí, zlepšování stavu vodních toků a revitalizacích, které připravujeme na Dlouhé řece a Morávce u Nedakonic či na Luhačovickém potoce. Naším cílem bylo také uvést na pravou míru některé informace, které zaznívají ve veřejném prostoru například v souvislosti s přípravou vodního díla Skalička,“ popisuje průběh schůzky generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Více…