2022

31. 8. 

Povodí Moravy, s. p. pokračuje v přípravě vodárenské nádrže Vlachovice. Po dokončení předprojektové přípravy a představení celého projektu na úrovni Zlínského kraje a dotčených obcí nastala fáze projektové přípravy. Od července Povodí Moravy zahájilo projekční přípravu nového vodního zdroje, který zajistí pitnou vodu pro Zlínský kraj. Vodohospodáři 30. 8. představili realizační tým starostům dotčených obcí.

Povodí Moravy spolu se zástupci Ministerstva zemědělství v říjnu roku 2021 seznámilo na veřejných informačních schůzkách obyvatele dotčených obcí a Zlínského kraje se závěry dokončené předprojektové přípravy. Ta zahrnovala soubor studií, jako je např. technické řešení, inženýrsko-geologické průzkumy, studii vodohospodářského řešení a další odborné studie a posudky, včetně posudků bezpečnosti za povodní a stability hráze. Postup příprav se tak dostal do další etapy a vodohospodáři mohli zahájit projektovou přípravu vodárenské nádrže Vlachovice. „Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství jsme připravili podklady pro výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro povolení záměru vodárenské nádrže Vlachovice, které bylo zahájeno 9. 12. 2021. Na základě tohoto výběrového řízení bude do roku 2025 zpracována velmi rozsáhlá projektová dokumentace pro společné povolení,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Projekční práce byly zahájeny na konci července 2022. Projektová dokumentace bude zpracována do šesti částí, které poskytnou všechny potřebné podklady pro povolení a koordinaci výstavby vodárenské nádrže. „V průběhu projektových prací proběhnou geodetické práce, bude detailně zpracováno a doplněno zaměření zájmového území, inženýrsko-geologické průzkumy, podrobné technické řešení vodního díla a podklady pro vyhodnocení vlivu na životní prostředí,“ vysvětluje Gargulák. Po dokončení projektové dokumentace by mělo následovat vydání povolení k stavbě.

Pro úspěšný proces přípravy jakékoliv takto významné infrastrukturní stavby je nezbytná podpora veřejnosti a samospráv. Povodí Moravy proto představilo zástupce realizačního týmu, který projekční práce zajistí, starostům dotčených obcí. Setkání se uskutečnilo 30. srpna v Loučce ve Zlínském kraji.