2022

12. 12.

Projektová dokumentace k splaškové kanalizaci v dotčených obcích

V souvislosti s přípravou Vodního díla Vlachovice věnuje Povodí Moravy s.p. velkou pozornost kvalitě vody přitékající do nádrže. Aby byly splněny přísné požadavky na kvalitu vody ve vodárenské nádrži, je třeba taková opatření, aby obce v povodí nádrže měly vyřešené nakládání s odpadní vodou a bylo zajištěno její čistění. Dojde tak k vybudování nových oddílných kanalizací v dotčených obcích, odvedení a vyčištění splaškových vod zcela mimo povodí nádrže. Tato opatření spolu s opatřeními přírodě blízkými zaručí i v dlouhodobém horizontu vysokou kvalitu vody ve vodárenské nádrži.

Povodí Moravy s.p. vybralo v rámci veřejné zakázky projektanty, kteří budou zpracovávat projektovou dokumentaci pro stavební povolení a projektovou dokumentaci pro provádění stavby splaškové kanalizace v obcích dotčených výstavbou vodního díla. Včetně čištění odpadních vod na nové čistírně odpadních vod Újezd – Jih.

Součástí této dokumentace bude také zajištění geodetického zaměření uličních čar, inženýrskogeologického průzkumu a dalších potřebných průzkumných prací, posudků a podkladů. Projekt bude řešit oddělení splaškových a dešťových vod, a to až k jednotlivým nemovitostem. Z toho důvodu budou projektanti obcházet jednotlivé nemovitosti v jednotlivých obcích a zjišťovat možnost oddělení splaškových a dešťových vod novou kanalizační přípojkou.

Návrh trasy páteřní kanalizace by měl být hotový do konce roku 2023, projekt pro stavební povolení včetně kanalizačních přípojek do poloviny roku 2025. Dokumentace pro provádění stavby, na základě které bude v rámci veřejné zakázky vybrán zhotovitel realizace, by měl být k dispozici do konce roku 2025.

Celá projektová dokumentace včetně projektu kanalizačních přípojek je hrazena z dotace Ministerstva zemědělství a Zlínského kraje.

31. 8. 

Povodí Moravy, s. p. pokračuje v přípravě vodárenské nádrže Vlachovice. Po dokončení předprojektové přípravy a představení celého projektu na úrovni Zlínského kraje a dotčených obcí nastala fáze projektové přípravy. Od července Povodí Moravy zahájilo projekční přípravu nového vodního zdroje, který zajistí pitnou vodu pro Zlínský kraj. Vodohospodáři 30. 8. představili realizační tým starostům dotčených obcí.

Povodí Moravy spolu se zástupci Ministerstva zemědělství v říjnu roku 2021 seznámilo na veřejných informačních schůzkách obyvatele dotčených obcí a Zlínského kraje se závěry dokončené předprojektové přípravy. Ta zahrnovala soubor studií, jako je např. technické řešení, inženýrsko-geologické průzkumy, studii vodohospodářského řešení a další odborné studie a posudky, včetně posudků bezpečnosti za povodní a stability hráze. Postup příprav se tak dostal do další etapy a vodohospodáři mohli zahájit projektovou přípravu vodárenské nádrže Vlachovice. „Ve spolupráci s Ministerstvem zemědělství jsme připravili podklady pro výběrové řízení na zhotovitele dokumentace pro povolení záměru vodárenské nádrže Vlachovice, které bylo zahájeno 9. 12. 2021. Na základě tohoto výběrového řízení bude do roku 2025 zpracována velmi rozsáhlá projektová dokumentace pro společné povolení,“ popisuje generální ředitel Povodí Moravy, s. p. Václav Gargulák.

Projekční práce byly zahájeny na konci července 2022. Projektová dokumentace bude zpracována do šesti částí, které poskytnou všechny potřebné podklady pro povolení a koordinaci výstavby vodárenské nádrže. „V průběhu projektových prací proběhnou geodetické práce, bude detailně zpracováno a doplněno zaměření zájmového území, inženýrsko-geologické průzkumy, podrobné technické řešení vodního díla a podklady pro vyhodnocení vlivu na životní prostředí,“ vysvětluje Gargulák. Po dokončení projektové dokumentace by mělo následovat vydání povolení k stavbě.

Pro úspěšný proces přípravy jakékoliv takto významné infrastrukturní stavby je nezbytná podpora veřejnosti a samospráv. Povodí Moravy proto představilo zástupce realizačního týmu, který projekční práce zajistí, starostům dotčených obcí. Setkání se uskutečnilo 30. srpna v Loučce ve Zlínském kraji.