Historie VD Vlachovice

  • rok 1988 – profil pod soutokem se Sviborkou (blíže k obci Vlachovice) s maximální hladinou na kótě 390,00 m n.m., výškou hráze 46 m a objemem nádrže 58,6 mil. m³
  • rok 2009 – profil pod soutokem se Sviborkou (blíže k obci Vlachovice) s maximální hladinou na kótě 375,00 m n.m., výškou hráze 31 m a objemem nádrže 17,9 mil. m³

Lokalitě Vlachovice předcházela od 50. let 20. století („Státní vodohospodářský plán XXVIII – Dolný Váh“, r. 1954) lokalita Bohuslavice, tj. profil byl stanoven severně od obce Bohuslavice nad Vláří. Z důvodů zatopení obce Vlachovice a Vrbětice byl v 70. letech profil hráze přesunut výše proti proudu, nad obec Vlachovice („Směrný vodohospodářský plán ČSR“, r. 1975). Uvažovaná zatopená plocha měla velikost 241,0 ha a celkový objem 30,2 mil. m3. Následně („Směrný vodohospodářský plán ČSR“, r. 1988) se uvažovalo zvýšení hráze a tím nárůst zatopené plochy na 388,5 ha a celkový objem na 58,6 mil. m3. Převod vody byl navržen ze Smolinky, a dále Klobouckého potoka a Senice.

Dokument „Generel území chráněných pro akumulaci povrchových vod a základní zásady využití těchto území“ z roku 2011, posunuje profil hráze proti proudu, nad soutok se Sviborkou a uvažuje tak zatopenou plochu 156,30 ha. Na něj navazuje technicko-ekonomická studie s názvem „Vlára, vodní dílo Vlachovice“ z roku 2015. V této studii jsou uvažovány dvě velikostní varianty o parametrech: zatopená plocha 156,9 ha a celkový objem 18,5 mil. m3, a zatopená plocha 212,9 ha a celkový objem 29,1 mil. m³. V obou případech je uvažován převod vody ze sousedních toků Smolinka a Sviborka. V současné době probíhá předprojektová příprava.