Majetkoprávní vypořádání

Zásady majetkoprávního vypořádání vycházejí z níže uvedených jednotkových náhrad pro jednotlivé typy nemovitých věcí. Jednotkové náhrady zohledňují nejen jednotkovou průměrnou cenu vykupovaných nemovitých věcí, ale i související náklady původních vlastníků přepočítaných na jednotku (náhrady za ušlý zisk, přesun podnikatelských aktivit apod.). Výsledná náhrada výkupu pro konkrétní nemovitou věc bude vždy stanovena na základě znaleckého posudku. 

Záměr výstavby vodního díla Vlachovice byl schválen vládou České republiky usnesením č. č. 171 dne 29. února 2016, č. 243 ze dne 18. dubna 2018. Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice byly schváleny usnesením vlády č. 257 ze dne 15. dubna 2019 (dostupné zde) .

Typy nemovitých věcí

Typ nemovité věci

(dosavadní způsob využití)

Jedn.

Jednotková náhrada 
(min. – max. Kč/mj*)

rodinný dům, rekreační chalupa a rekreační domek

m3

4 420 – 5 967

rekreační chata, zahrádkářská chata

m3

1 976 – 4 555

vedlejší stavby 
(např. stodola, garáž, sklad apod.)

m3

1 496

pozemky (stavební)

m2

948

pozemky (ostatní)

m2

150

* hodnoty jsou uvedeny včetně DPH

 

V případě dotazů k majetkoprávnímu vypořádání nás, prosím, kontaktuje prostřednictvím emailové adresy:
podatelna@pmo.cz
Do předmětu uveďte: Vodní dílo Vlachovice.

Užitečné informace

Rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu majetkoprávního vypořádání a sdělili Vám několik užitečných informací. 

Aktuální průběh

Povodí Moravy, s.p., na základě usnesení vlády zahájí výkupy pozemků a staveb (dále jako „nemovité věci“), které jsou dotčené plánovanou realizací vodního díla Vlachovice. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo zemědělství. Výkupy probíhají průběžně v etapách (až do roku 2023), přičemž náš státní podnik bude oslovovat postupně všechny vlastníky a spoluvlastníky dotčených nemovitých věcí.

Usnesení

Záměr výstavby vodního díla Vlachovice byl schválen vládou České republiky usnesením č. 171 dne 29. února 2016, č. 243 ze dne 18. dubna 2018. Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice byly schváleny usnesením vlády č. 257 ze dne 15. dubna 2019 (dále jen „Usnesení“) a  tyto zásady tvoří jeho přílohu. V těchto zásadách jsou, mimo jiné, uvedeny Základní jednotkové náhrady pro jednotlivé typy nemovitých věcí. Jedná se o ceny s tzv. motivačním koeficientem. Pro většinu vlastníků je prodej jejich nemovitých věcí velice citlivá záležitost, i s ohledem na tuto skutečnost byla stanovena taková výše náhrad (s motivačním koeficientem), která zohledňuje všechny atributy, mj. i náklady na stěhování, přesun podnikatelských aktivit, náhradu za ušlý zisk, náklady na změnu osobních dokladů v případě trvalého bydliště a další.

Způsob ocenění

Jednotková náhrada (dle které je vypočtena výše kupní ceny) je stanovena vždy znaleckým posudkem, vyhotoveným na základě místního šetření, kdy cena je navýšena o všechny součásti a příslušenství pozemku (studna, trvalé porosty…). Znalecké posudky zpracovává znalecký ústav, který při výpočtu kupní ceny postupuje v souladu s platným Usnesením, včetně daných jednotkových náhrad. Jedná se o ceny schválené vládou České republiky. Běžná cena v předmětné lokalitě dosahuje např. pro druh pozemku orná půda nebo trvalý travní porost rozpětí od 5 – 30 Kč/m2, přičemž výše náhrady (ostatní pozemky) dle Usnesení činí částku ve výši 150 Kč/m2Výše náhrad tak několikanásobně převyšuje běžné ceny v dané lokalitě. Úkol vymezit plochu pro Vodní dílo Vlachovice v zásadách územního rozvoje byl schválen vládou v politice územního rozvoje z důvodu naléhavého veřejného zájmu a výkupy pozemků a staveb jsou pro jeho realizaci nezbytné a nevyhnutelné. Usnesení počítá podpůrně i s variantou vyvlastnění, podle zákona č. 184/2006 Sb., o vyvlastnění.

Nabídky třetích osob na odkup nemovitých věcí

V poslední době se na nás stále více obracíte s dotazy ohledně prodejů Vašich dotčených nemovitých věcí jiným, třetím osobám. Někteří z Vás jste nám na vědomí zaslali nabídkové dopisy od třetích osob (právnických i fyzických osob), které mají zájem Vaše nemovité věci koupit. Děkujeme Vám tímto za Vaši součinnost a v této věci sdělujeme následující: ocenění na základě znaleckého posudku včetně motivačního koeficientu se vztahuje k majetkovému vypořádání těch vlastníků, kteří prokáží vlastnická či jiná věcná práva k dotčeným nemovitým věcem ke dni 31. prosince 2017. Dále i těch, kteří doloží nabytí práv dědickým, rozvodovým či jiným obdobným soudním rozhodnutím, případně bezúplatným převodem mezi rodinnými příslušníky, a to po dni 31. prosince 2017. Ostatním vlastníkům, kteří získají taková práva k dotčeným nemovitým věcem až po dni 31. prosince 2017 (např. na základě darovací nebo kupní smlouvy), bude za výkup nabídnuta cena stanovená taktéž znaleckým posudkem, avšak bez motivačního koeficientu. Pokud by došlo k prodeji Vašich nemovitých věcí třetí osobě, my následně zahájíme majetkoprávní vypořádání s touto třetí osobou, tato již však nebude splňovat podmínku vypořádání dle Usnesení a bude jí při výkupu vyplacena pouze cena bez motivačního koeficientu. Lze tedy předpokládat, že nabízená cena od zájemců o Vaše nemovité věci nebude dosahovat takové výše, kterou Vám nabídne náš státní podnik. S ohledem na tuto skutečnost nedoporučujeme prodej (či jakoukoliv jinou formu převodu vlastnického práva) Vašich nemovitých věcí jinému subjektu.

Předkupní právo

Od 1. 1. 2018 vešla v platnost novela zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, týkající se předkupního práva. Předkupní právo se týká případů, kdy dotčená nemovitá věc má více vlastníků (tzn. podílové spoluvlastnictví). V těchto případech má prodávající při prodeji zákonnou povinnost nabídnout svůj spoluvlastnický podíl všem ostatním spoluvlastníkům k možné koupi, a to za stejných podmínek. Předkupník (ostatní spoluvlastník) tak má možnost uplatnit své zákonné předkupní právo. Pokud by předkupník své zákonné předkupní právo využil a koupil by od Vás Váš spoluvlastnický podíl, pak by při následném prodeji tohoto podílu (našemu státnímu podniku) již dle Usnesení nesplňoval podmínku nabytí nemovité věci k 31. 12. 2017. Tento podíl bude následně námi vykoupen, avšak bez motivačního koeficientu. Jinými slovy: dá se předpokládat, že Vy nebudete prodávat předkupníkovi svůj majetek (podíl) za nižší cenu, než kterou Vám nabídne náš státní podnik a naopak předkupník nemá důvod Váš majetek (spoluvlastnický podíl) kupovat za stejnou, případně i vyšší cenu. Nemělo by tedy být zájmem žádného předkupníka koupit podíl Vašich nemovitých věcí, neboť by tímto krokem současně přišel, při následném prodeji našemu státnímu podniku, o výhodu v podobě ceny včetně motivačního koeficientu. Nicméně zákonná povinnost musí být i přes výše uvedené dodržena. Tato zákonná povinnost je uložena prodávajícímu, proto náš státní podnik nemůže tento proces zajišťovat za Vás. Jsme připraveni Vám poskytnout potřebnou součinnost. V současné chvíli náš státní podnik hledá nejvhodnější způsob, jak Vám být v této záležitosti nápomocen, aby proces výkupů proběhl hladce a prodávající co nejméně zatížil.

Přesné znění zákona včetně podmínek naleznete zde: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-89

Nemovitosti dotčené vodním dílem pouze z části

Usnesení vlády č. 257 ze dne 15. dubna 2019 umožňuje v případě, kdy by příslušná část pozemku v rozloze maximální zátopy, případně též ta část pozemku, která je nezbytná pro řádnou správu, údržbu a provoz vodního díla, tvořila významnou část jeho celkové plochy či narušovala jeho funkční celistvost, přistoupit k jeho výkupu v plné výměře.

Náhrada bude stanovena vždy individuálně na základě znaleckého posudku 

Na závěr bychom Vám chtěli poděkovat za ochotu, spolupráci, bezproblémové jednání a za trpělivost při výkupech Vašich nemovitých věcí ve prospěch našeho státního podniku. V případě povodní vodní dílo Vlachovice zachrání mnohé lidské životy, domovy, příbytky, majetky a zajistí spolehlivý zdroj zásobování pitnou vodou pro celý zlínský kraj. Děkujeme za Vaše velké uvědomění a veliké „děkujeme“ tak zasíláme hlavně jménem budoucí generace.