Přírodě blízká opatření

Tento materiál má za cíl podat komplexní informace vlastníkům, jejichž pozemky jsou trvale dotčeny stavbou, o pravidlech pro případný odkup nemovitostí v souvislosti s navrhovanými přírodě blízkými opatřeními (dále jen „PBO“) a vodním díle Vlachovice (dále jen „VD Vlachovice“) a dále o možném dalším postupu v případě realizace jednotlivých přírodě blízkých opatření.

Vodárenská nádrž VlachovIce – voda pro Zlínský kraj

Povodí Moravy, s. p., připravuje výstavbu vodního díla Vlachovice, které se má stát především klíčovým zdrojem pitné vody pro oblast Zlínského kraje. Jedná se o jedno z nejdůležitějších opatření pro zmírnění následků klimatické změny v rámci České republiky. Vedle hlavní funkce – tedy dodávky vody – bude vodní dílo zajišťovat také ochranu před povodněmi a přispívat ke zlepšení ekologického stavu v řece Vláře nadlepšováním průtoků v období sucha.


Přírodě blízká opatření v povodí Vláry

Realizaci vodní nádrže bude předcházet řada revitalizačních opatření, opatření v lesích, výstavba tůní, malých vodních nádrží a soubor protierozních opatření na zemědělské půdě. Cílem je ozdravit krajinu tak, aby nedocházelo ke zrychlenému odtoku vody z povodí Vláry a k vysoušení krajiny, ale aby tímto naopak došlo ke zlepšení přirozené schopnosti krajiny zadržovat vodu.

Celý záměr je tedy souhrnným souborem staveb vodního díla a opatření v ploše povodí, která společně zajistí předpokládané funkce vodního díla, jeho životnost v koexistenci s existujícími sídly a s územím. Cílem je také vhodně začlenit záměr do krajiny a přírodního prostředí. V souvislosti s přípravou VD Vlachovice se nejedná jen o vodárenskou nádrž, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic, změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.

Vedle souboru staveb a opatření bezprostředně souvisejících s vodním dílem existuje i řada dalších obecně prospěšných a rozvojových aktivit, jejichž příprava byla s přípravou VD Vlachovice urychlena a jsou sledovány a podporovány současně s vodním dílem. Mimo uvedená přírodě blízká opatření se jedná zejména o navazující vodárenskou infrastrukturu, propojení vodárenských systémů, dále o náhradu komunikace III/4942 a v obcích v povodí nádrže také ucelené řešení sběru odpadních vod a jejich čištění na nově zřízených čistírnách odpadních vod.

Soubor aktivit v území

01  VD Vlachovice
02  Monitoring
03 Přírodě blízká opatření v území
04 Opatření na zemědělské půdě
05 Opatření na lesních plochách
06  Náhrada komunikace III/4942
07  Úpravy místní dopravní infrastruktury
08 Odvedení a čištění splaškových odpadních vod
09 Kanalizační sítě v obcích
10 Vodárenská infrastruktura
11 Související opatření

Majetkoprávní vypořádání

Nezbytnou součástí projektové přípravy je též zajištění majetkoprávního vypořádání, tedy zejména výkupů pozemků, které budou stavbou dotčeny. Pravidla pro majetkoprávní vypořádání se odvíjí od zdroje financování navrhovaných opatření a na tom, jakým souborem aktivit bude vykupovaný majetek dotčený. Výkupy pozemků na PBO budoue probíhat dle pravidel Ministerstva životního prostředí, zatímco výkupy pozemků pro vlastní VD Vlachovice budou probíhat dle zvláštních pravidel schválených Vládou ČR.

Přírodě blízká opatření

Realizace byla schválena usnesením vlády České republiky č. 243 ze dne 18. 4. 2018. Jedná se o tyto soubory aktivit (viz výše uvedená tabulka) – Přírodě blízká opatření v území (03), Opatření na zemědělské půdě (04) a Opatření na lesních plochách (05). Investiční náklady na realizaci přírodě blízkých opatření budou hrazeny z Operačního programu Životní prostředí (dále jen „OPŽP“), které primárně řeší revitalizační a protipovodňová opatření, případně z národních programů Ministerstva životního prostředí. Podmínky OPŽP jsou podrobně definovány Pravidly pro žadatele a příjemce dotace. Dotační program spadá do gesce Ministerstva životního prostředí. Způsob ocenění – kupní cena za výkup bude stanovena vždy individuálně na základě znaleckého posudku zpracovaného znaleckým ústavem. Cena bude vypočtena dle zákona č. 151/1997 Sb. zákon o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) a platných pozdějších předpisů, jako cena obvyklá. Výjimku tvoří výkupy nemovitých věcí potřebných pro realizaci malých vodních nádrží, které jsou součástí přírodě blízkých opatření a jsou nezbytné pro zajištění vodárenské funkce připravovaného vodního díla Vlachovice. U těchto nemovitých věcí, může Povodí Moravy, s.p., dle vládního usnesení přiměřeně uplatnit Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice (viz níže).

Vodní dílo Vlachovice

Usnesením vlády České republiky č. 257 ze dne 15. 4. 2019 byly schváleny Zásady pro vypořádání práv k nemovitým věcem dotčeným plánovanou realizací vodního díla Vlachovice. Tímto usnesením byly stanoveny jednotkové náhrady dle typu nemovité věci. Dle těchto zásad se postupuje při výkupech nemovitých věcí dotčených výstavbou vodního díla Vlachovice u následujících souborů aktivit – VD Vlachovice (01), Monitoring (02) a Přeložka komunikace III/4942 (06). 

Povodí Moravy, s. p., na základě usnesení vlády zahájilo výkupy pozemků a staveb, které jsou dotčené plánovanou realizací vodního díla Vlachovice. Poskytovatelem dotace je Ministerstvo zemědělství. Výkupy probíhají průběžně v etapách (až do roku 2023), přičemž Povodí Moravy, s. p., oslovuje postupně všechny vlastníky a spoluvlastníky dotčených nemovitých věcí. 

Způsob ocenění – Jednotková náhrada (dle které je vypočtena výše kupní ceny) je stanovena vždy znaleckým posudkem, vyhotoveným na základě místního šetření, kdy jsou oceněny také všechny součásti a příslušenství pozemku (studna, trvalé porosty…). Znalecké posudky zpracovává znalecký ústav, který při výpočtu kupní ceny postupuje v souladu s platným Usnesením za použití jednotkových náhrad.

Příprava realizace přírodě blízkých opatření

Se žádostí o souhlas s realizací jsou oslovováni všichni vlastníci dotčených pozemků., a to jak trvalého umístění stavby, tak i dočasného
po dobu výstavby. V případě souhlasu vlastníka bude následovat tento postup:

  • Podpis smluv o smlouvách budoucích kupních (potřebné pro Povodí Moravy, s.p. k podání žádosti o dotaci) a podpis situačních zákresů (potřebné v rámci řízení pro vydání společného povolení)
  • Podání žádosti o vydání společného povolení ze strany Povodí Moravy, s.p.
  • Podání žádosti o poskytnutí finančních prostředků na realizaci stavby (OPŽP, případně z národních programů Ministerstva životního prostředí) ze strany Povodí Moravy, s.p.
  • Vyhotovení geometrického plánu potřebného pro případné oddělení pozemků pro následující odkup, který zajistí Povodí Moravy, s.p.
  • Vyhotovení, případně aktualizace znaleckého posudku na konkrétní pozemky, zajistí Povodí Moravy, s.p.
  • Uzavření kupní smlouvy (případně nájemní smlouvy) k majetkoprávnímu vypořádání trvale dotčených pozemků.

Realizace je nicméně podmíněna až zajištěním souhlasu s financováním ze strany poskytovatele dotace.

V souvislosti s majetkoprávním vypořádáním budou vlastníky nemovitého majetku postupně oslovovat pracovníci Povodí Moravy, s. p., dle harmonogramu majetkoprávního vypořádání. Povodí Moravy, s. p., proto doporučuje vyčkat na oslovení konkrétním pracovníkem, který vlastníkům poskytne všechny potřebné informace.