Účel vodního díla

  • nadlepšování minimálních průtoku v korytě pod nádrží - v daném případě je možné uvažovat s nadlepšením na hodnotu průtoku Q330 = 32 l/s. To představuje možné nadlepšení 30 l/s oproti minimálnímu průtoku Q364 = 2 l/s
  • odběr vody pro vodárenské a případně i jiné účely (zemědělství, průmysl apod.)
  • ochrana před povodněmi – zvýšení ochrany úseku pod nádrží až na úroveň stoleté povodně
  • doplňkové energetické využití (v marginálním rozsahu)
  • sportovní rybolov a rekreace při respektování požadavků na zajištění kvality vody v nádrži

Hlavním účelem navrhovaného vodního díla je zajištění spolehlivého zdroje povrchové vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou, případně i pro další typy spotřeby vody pro průmysl nebo zemědělství. Dalším zásadním účelem je ochrana před povodněmi. Ta se jeví v daném případě obzvláště vhodná, protože přírodní podmínky zde vytvářejí riziko vzniku velmi rychlých a prudkých přívalových povodní, které vážně ohrožují několik sídel ležících na toku Vláry. Konkrétně se to týká obcí Vlachovice, Vrbětice, Bohuslavice nad Vláří, Jestřabí, Popov, Štítná nad Vláří, Bylnice a Svatý Štěpán. Dalším zásadním účelem nádrže je nadlepšování nízkých přirozených průtoků v toku pod nádrží v období sucha. To má zásadní význam pro udržení vodního ekosystému a rovněž pro zachování požadovaného ředění odpadních vod vypouštěných do toku nejen z čistíren odpadních vod.