Účel vodního díla

  • Odběr vody pro vodárenské a případně i jiné účely (zemědělství, průmysl apod.).
  • Ochrana před povodněmi – zvýšení ochrany úseku pod nádrží až na úroveň stoleté povodně.
  • Nadlepšování minimálních průtoku v korytě pod nádrží - v daném případě je možné uvažovat s nadlepšením na hodnotu průtoku Q330 = 32 l/s. To představuje možné nadlepšení 30 l/s oproti minimálnímu průtoku Q364 = 2 l/s.
  • Doplňkové energetické využití (v marginálním rozsahu).

Hlavním účelem vodního díla je zajištění spolehlivého zdroje povrchové vody pro zásobování obyvatel pitnou vodou a pokrytí potřeb vody v území s nedostatkem podzemních zdrojů vody. Nádrž bude sloužit obyvatelům žijícím na území Zlínského kraje k zajištění zásobování pitnou vodou. Víceúčelové využití této nádrže bude spočívat také v protipovodňové ochraně sídel ležících podél řeky pod uvažovanou nádrží. Ta se jeví v daném případě obzvláště vhodná, protože přírodní podmínky zde vytvářejí riziko vzniku velmi rychlých a prudkých přívalových povodní, které vážně ohrožují několik sídel ležících na toku Vláry.

Dalším zásadním účelem nádrže je nadlepšování nízkých přirozených průtoků pro zajištění nezbytných ekologických funkcí toku Vláry v období sucha. To má zásadní význam pro udržení vodních a na vodu vázaných ekosystémů a rovněž pro zachování požadovaného ředění odpadních vod vypouštěných do toku nejen z čistíren odpadních vod.

Realizaci vodní nádrže bude předcházet řada revitalizačních opatření, opatření v lesích, výstavba tůní, malých vodních nádrží a soubor protierozních opatření na zemědělské půdě. Cílem je ozdravit krajinu tak, aby nedocházelo ke zrychlenému odtoku vody z povodí Vláry a k vysoušení krajiny, ale aby tímto naopak došlo ke zlepšení přirozené schopnosti krajiny zadržovat vodu.

Celý záměr je tedy souhrnným souborem staveb vodního díla a opatření v ploše povodí, která společně zajistí předpokládané funkce vodního díla, jeho životnost v koexistenci s existujícími sídly a s územím. Cílem je také vhodně začlenit záměr do krajiny a přírodního prostředí.