VD Vlachovice

V poslední době celá naše společnost vnímá nedostatečnou protipovodňovou ochranu měst a obcí způsobenou větší četností a intenzitou povodňových epizod a bleskových povodní. Na druhé straně se vlivem dlouhodobého sucha projevuje absence vodních zdrojů s požadovanou zabezpečeností – vodních nádrží s dostatečným zásobním prostorem k pokrytí potřeb na odběry vody pro obyvatelstvo, průmysl, zemědělství a zejména závlahy a zabezpečení ekologických podmínek pro vodní živočichy a na vodu vázané ekosystémy. Tuto funkci jsou v období dlouhodobého sucha a v období povodní schopny zabezpečit pouze víceúčelové vodní nádrže s dostatečným zásobním a retenčním prostorem. V rámci boje se suchem a v reakci na klimatickou změnu vláda zařadila mezi priority právě přípravu výstavby nádrže Vlachovice na Zlínsku.

Česká republika, nazývaná z pohledu odtokových poměrů též střechou Evropy, je v oblasti vodních zdrojů naprosto závislá pouze na atmosférických srážkách. Žádné významné vodní toky na naše území nepřitékají, a proto Česká republika musí hospodařit s velmi omezenými vodními zdroji. Vodní zdroje podzemních vod slouží převážně k zásobování obyvatelstva pitnou vodou. Tyto zdroje však nestačí k pokrytí potřeb odběrů pitné vody, a proto jsou doplněny dodávkou surové vody z povrchových zdrojů – vodárenských nádrží. Omezenost vodních zdrojů, jejich zranitelnost, snížená vydatnost vlivem dlouhodobého sucha vedla vodohospodáře již v minulosti k ochraně území, která by umožnila dalším generacím vybudovat nové vodní nádrže v morfologicky, hydrologicky a geologicky vhodných lokalitách a profilech – v tzv. hájených lokalitách akumulace povrchových vod. 

V posledních letech se sucho v Česku vyskytuje častěji než v předchozím období. Vláda proto připravila koncepci, která počítá s tím, že podobný trend bude pokračovat i v dalších letech. Podle koncepce by měly být vybudovány nové vodní nádrže. Největší z nich by měla být vodní nádrž Vlachovice na řece Vláře ve Zlínském kraji. V současnosti projekt vlachovické přehrady dostává reálnější tvář, protože ji vláda jako účinné opatření k omezení nedostatku vody zařadila ke svým prioritám. 

Aktuální informace o průběhu přípravy, která se sestává z celého souboru odborných studií a posudků, nezbytných pro upřesnění technického řešení vlastní nádrže, i všech souvisejících investic, najdete na těchto stránkách. Celý záměr je souhrnným souborem staveb a opatření, které společně zajistí předpokládané funkce vodního díla v koexistenci s existujícími sídly a s územím a zajistí rovněž vhodné začlenění záměru do krajiny a přírodního prostředí.