Varianty vodního díla

  • varianta 1 - menší nádrž s maximální hladinou na kótě 384,0 m n.m., výškou hráze 34 m, plochou zátopy 156, 9 ha a celkovým objemem 18,5 mil. m³
  • varianta 2 - větší nádrž s maximální hladinou na kótě 390,0 m n.m., výškou hráze 40 m, plochou zátopy 212,9 ha a celkovým objemem 29,1 mil. m³

Při variantě 2 je tedy nárůst objemu nádrže o 57 %
při nárůstu plochy zátopy nádrže o 35 %. 

Varianty nádrže

Uvažované jsou dvě varianty lišící se velikostí objemu nádrže a umístěním hráze v obou případech ve stejném profilu (viz tabulka). Studie doporučuje zvolit větší variantu vodního díla s ohledem na získání dostatečné kapacity potenciálního zdroje. Dalším hlediskem je skutečnost, že příprava výstavby větší nádrže neuzavírá možnost v budoucnu přejít na koncepci nádrže menší. Tím stěžejním faktorem je, že navýšením objemu nádrže dochází k relativně malému nárůstu plošného záboru území. U varianty větší nádrže také nedochází k významnému navýšení ceny a ve vztahu k zadrženému objemu vody tak má toto řešení vyšší úroveň efektivity. Právě na základě výše uvedených skutečností je předprojektová příprava prováděna v rozsahu nezbytném pro variantu větší nádrže. Při variantě 2 je nárůst objemu nádrže o 57 % při nárůstu plochy zátopy nádrže o 35 %. 

VD Vlachovice – návrhové parametry dle variant

Parametr

 

Jednotka

 

Varianta menší nádrž

 

Varianta větší nádrž

 

Typ hráze

-

zemní sypaná

zemní sypaná

Celkový objem nádrže

mil. m3

18,5

29,1

Plocha zátopy

ha

156,9

212,9

Max. výška hráze

m

34

40

Hladina max. objemu nádrže

m n. m.

384,00

390,00

Kóta koruny hráze

m n. m.

386,00

392,00

Přímé investiční náklady 

tis. Kč

1 861

2 337

Přehradní profil je umístěn nad obcí Vlachovice ve vzdálenosti 550 m nad soutokem Vláry a Sviborky. Koruna hráze je navržena na kótě 392,00 m n. m. (resp. 384,00 m n.m. v menší variantě) a má výšku nad terénem až 40 m (resp. 34 m v menší variantě). Bezpečnostní přeliv a skluz je situován v pravobřežním údolním svahu kvůli lepším základovým poměrům než na opačné straně údolí. Sdružený objekt spodních výpustí, odběrných potrubí a malé vodní elektrárny je rovněž situován v levé části údolí při patě svahu. Na vzdušním konci štoly je navržena strojovna regulačních uzávěrů. Dalším důležitým objektem vodního díla je provozní středisko. Jeho areál je situován na severním levobřežním svahu pod uvažovanou hrází s umístěním při veřejné komunikaci Vlachovice – Vlachova Lhota nebo níže po svahu v úrovni koruny hráze. Hydroenergetické využití je plánováno jako doplňkové bez vlivu na manipulaci na vodním díle

.