Základní parametry vodního díla

Dle technickoekonomické studie počítá vybraná varianta nádrže s maximální hladinou na kótě 390,0 m n. m., výškou hráze 40 m, plochou zátopy 212,9 ha a celkovým objemem 29,1 mil. m³. Na základě odborných studií a výsledků průzkumů bude technické řešení dále zpřesněno.

VD Vlachovice – návrhové parametry

Parametr

Jednotka

VD Vlachovice

Typ hráze

-

sypaná zemní

Celkový objem nádrže

mil. m3

29,1

Plocha zátopy

ha

212,9

Max. výška hráze

m

40

Délka hráze

m

570

Šířka hráze v základové spáře

m

193

Nadlepšení průtoků

l/s

30

 

Přehradní profil je umístěn nad obcí Vlachovice ve vzdálenosti 550 m nad soutokem Vláry a Sviborky. Koruna hráze je navržena na kótě 392,00 m n. m. a má výšku nad terénem až 40 m. Bezpečnostní přeliv a skluz je situován v pravobřežním údolním svahu kvůli lepším základovým poměrům než na opačné straně údolí. Sdružený objekt spodních výpustí, odběrných potrubí a malé vodní elektrárny je v pravé části údolí při patě svahu. Na vzdušním konci štoly je navržena strojovna regulačních uzávěrů. Dalším důležitým objektem vodního díla je provozní středisko. Jeho areál je situován na severním levobřežním svahu v úrovni uvažované hráze s umístěním při veřejné komunikaci Vlachovice – Vlachova Lhota nebo níže po svahu v úrovni koruny hráze. Součástí bude návštěvnické centrum a vyhlídkový bod. Hydroenergetické využití je plánováno jako doplňkové bez vlivu na manipulaci na vodním díle.

.

Skladba záměru VD Vlachovice

Záměr výstavby VD Vlachovice jako víceúčelové nádrže s hlavním účelem vodárenským je třeba pojímat jako komplexní soubor staveb a opatření, které společně zajistí přepokládané funkce vodního díla v koexistenci s existujícími sídly a s územím a zajistí rovněž vhodné začlenění záměru do krajiny a přírodního prostředí. Nejedná se tedy jen o vodní dílo samotné, ale rovněž o soubor vyvolaných a doprovodných investic, změn infrastruktury, změn využití území a provedení opatření zajišťujících dlouhodobé užívání nově vzniklého vodního zdroje a stabilizaci změněných poměrů v území.

Záměr je členěn na Celky, jejichž sestava je navržena s uvážením jejich funkcí, očekávaných postupů jejich přípravy a možného financování.

Celek

Název celku

01

VD Vlachovice (přehradní část, převody vody, soubor úprav a opatření)

02

Monitoring (srážkoměrné a limnigrafické stanice mimo VD)

03

Přírodě blízká opatření v území (soubor staveb a opatření)

04

Opatření na zemědělské půdě

05

Opatření na lesních plochách

06

Náhrada komunikace III/4942

07

Úpravy místní dopravní infrastruktury

08

Odvedení a čištění splaškových odpadních vod

09

Kanalizační sítě v obcích

10

Vodárenská infrastruktura

11

Související opatření